สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระดับ AA
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 4 ตุลาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :