หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชริดา ทิพวงศ์
ได้รับจาก : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :