รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทองยอดเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 25 มิถุนายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :