รางวัลนำเสนอผลงานนิทรรศการระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม "Symposium ส่องฮีต ต๋ามฮอย วิถีน่าน ผ่าน Soft Power ส่งเสริมพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน"
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 1 มีนาคม 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :