เป็นคณะกรรมการจัดกิจกรรมเผยแร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านสู่สาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
ได้รับจาก : ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :