รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :