ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 3/5 ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2564
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
ได้รับจาก : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 30 กันยายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :