หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค รางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
ได้รับจาก : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :