เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 "ระดับประเทศ"
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
ได้รับจาก : คุรุสภา
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2561
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :