สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2564 ปีที่1 ระดับดีเด่น
ชื่อ - สกุล : น.ส.วิลันดา กอบกอง
ได้รับจาก : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :