หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ชื่อ - สกุล : นางจารี ใจสุขสันต์
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 31 มกราคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :