หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
ชื่อ - สกุล : นายไตรพฤก ผางาม
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :