งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง
ชื่อ - สกุล : นายโกวิทย์ รักษา
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 0575
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :