โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวีดีโอสื่อการสอน แบบมีปฏิสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :