รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 30 มิถุนายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :