รางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :