รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 14 กันยายน 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :