ผู้ประสานงาน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ
ชื่อ - สกุล : นางนฤมล นิ่มพยา
ได้รับจาก : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :