เป็นผู้ให้คำปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : น.ส.กัลยาวรรณ มีแสง
ได้รับจาก : โรงเรียน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :