โรงเรียนส่งเสริมการอ่านในโครงการ 22 NANMEEBOOKS READING CLUB ส่งเสริมให้เยาวชนนักอ่านให้เป็น Acitizen ของประเทศ
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : บริษัทNANMEEBOOKS
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 31 มกราคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :