โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนอย.น้อย ประจำปี 2563
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 6 มีนาคม 0565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :