โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานตามพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษาในหลวงรชกาลที่ 10 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2565
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 มีนาคม 0575
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :