โล่รางวัลเกียรติยศโรงเรียนต้นแบบน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ระดับเพชร ประเทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ พ.ศ.2563
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 มีนาคม 0566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :