ผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างดีเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : น.ส.อริศรา สะสม
ได้รับจาก : กองทุนสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 8 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :