รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 7 ธันวาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :