รางวัลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 19 กันยายน 2562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :