ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Teenager อำเภอปัว
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สสอ.ปัว
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 7 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :