ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ชื่อ - สกุล : นางนัททิดา ระลึก
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :