รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ชื่อ - สกุล : นางปียมาศ พาใจธรรม
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 10 เมษายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :