รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ชื่อ - สกุล : นายดลกิต นาทชัชวาลกุล
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ได้รับเมื่อ : 20 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :