รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 11 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :