รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 26 สิงหาคม 2565
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :