รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 14 มิถุนายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :