รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศิริลักษณา คำวัง
ได้รับจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :