ชนะเลิศ โครงการ กล้าดี ปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : จังหวัดน่านและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :