รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : ศูนย์ประสานงานการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :