ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :