รางวัลทราคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 25 พฤษภาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :