การัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา เชิงพื้นที่ วิถีน่านเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 8 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :