เสมา ป.ป.ส. ประเภทสถานศึกษาดัเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 26 เมษายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :