รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อ สร้างสรรค์ กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 20 สิงหาคม 2564
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :