รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ เหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 11 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :