รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 9 เมษายน 0576
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :