รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ได้รับเมื่อ : 10 มิถุนายน 0562
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :