รางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 3 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : สพม.เชียงใหม่
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 5 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :