ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 10 School Waste Management โรงเรียนแกนนำในการเข้าร่วมกิจกรรม Sustainability Expo
ชื่อ - สกุล : นายศราวุธ ธรรมวงค์
ได้รับจาก : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Sustainability Expo และเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network)
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 8 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :