รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
ได้รับจาก : เขตตรวจราชการที่ 16
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :