รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (OBEC AWARDS))
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
ได้รับจาก : สพฐ.
ระดับ : นานาชาติ
ได้รับเมื่อ : 11 กันยายน 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :