สถานศึกษา "เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
ได้รับจาก : เขตตรวจราชาการที่ ๑๖
ระดับ : ภาค
ได้รับเมื่อ : 24 สิงหาคม 2566
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน :