รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
ได้รับจาก : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
ระดับ : ประเทศ
ได้รับเมื่อ : 16 มกราคม 2563
ประเภท : รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
เอกสาร/หลักฐาน :